دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب مرگ پدر

تعبیر خواب مردن نزدیکان مرگ و مرده، سمبل‌هایی رایج هستند که ممکن است دیدن آن‌ها در خواب، ما را نگران کند. مخصو...
دسامبر 27, 2017

انشا عاقبت فرار از مدرسه

انشا در مورد عاقبت فرار از مدرسه دیروز با بابام نشسته بودم و صحبت از مدرسه و فرار از اون شد. از بابام پرسیدم: اگه...