مشخصات کفش بسکتبال

کفش بسکتبال

ورزش بسکتبال، پر از حرکات جهشی و پرشی رو به جلو است. به‌همین دلیل، کفش مخصوص بسکتبال، براساس حمایت همه‌جانبه از عضلات سرپنجه، پاشنه، مچ و تا حدودی ساق پا طراحی می‌شود. اصل فشار در ورزش بسکتبال، روی قسمت‌های جانبی پای ورزشکار است و به همین دلیل، کفش‌های بسکتبال، ساق‌دار هستند تا بتوانند از مچ پا محافظت کنند.

دقت کنید که کفش ورزشی مناسب برای بسکتبال، باید بندی باشد تا بتواند به خوبی به موازات نیروهای وارد شده به پا، آن‌ها را خنثی کند و این کار از کفش‌های چسبی، بر نمی‌آید. ضمنا انعطاف کفش‌های بسکتبال کمتر از بقیه کفش‌های ورزشی است، تا بتواند به خوبی دربرابر ضربه‌های وارد شده به پا، مقاومت نشان بدهد. برای تست انعطاف مناسب کفش بسکتبال، کناره‌های پاشنه را بین دستانتان بگیرید و فشار دهید. کفشی مناسب است که در برابر این فشار، از خودش مقاومت نشان دهد.